top of page
IMG_6676.JPG

Exclusive Services

บริการเช่ารถตู้ Alphard พร้อมคนขับรถ
บริการมาตรฐาน ปลอดภัย ตรงตามเวลานัดหมาย

ออกแบบกำหนดการ และเวลาบริการได้ตามที่คุณต้องการ

บริการรถเช่าตู้ Alphard รับ-ส่ง สนามบิน

ราคา = 2,700 THB

บริการรถตู้ Alphard รับและส่ง โรงแรม - สนามบิน พื้นที่กรุงเทพมหานคร
- สนามบิน - กรุงเทพฯ

- รวมคนขับรถ

- รวมค่าผ่านทางด่วน

- รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิง


 

2

บริการ รับ-ส่ง ในกรุงเทพฯ

ราคา = 6,000 THB

บริการรถตู้ Alphard รับและส่งสถานที่ท่องเที่ยว พื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 10 ชัวโมง (ระยะเวลาการใช้งานบริการ)

- รถ Alphard + คนขับรถ

- ไม่รวมค่าทางด่วน และ ค่าจอดรถ

- ไม่รวมค่าน้ำมัน

3

บริการเช่ารถตู้ Alphard รับ-ส่ง ระยะไกล

ราคา = 7,000 THB

บริการรถตู้ Alphard รับและส่งนอกพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- 10 ชัวโมง (ระยะเวลาการใช้งานบริการ)

- รถ Alphard + คนขับรถ

- ไม่รวมค่าทางด่วน และ ค่าจอดรถ

- ไม่รวมค่าน้ำมัน

4

บริการเช่ารถตู้ All New Commuter VIP รายวัน

ราคา = 2,700 THB

- รถ All New Commuter + คนขับรถ

- 10 ชัวโมง (ระยะเวลาการใช้งานบริการ)

- รถ Alphard + คนขับรถ

- ไม่รวมค่าทางด่วน และ ค่าจอดรถ

- ไม่รวมค่าน้ำมัน

เดินทางปลอดภัย

55Luxuryvipcar เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับนักธุรกิจหรือบริษัทที่ต้องการรถตู้ ​Alphard รับ-ส่งเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางจากคนขับรถที่ผ่านมาตรฐานและมีประสบการณ์ขับรถอย่างยาวนาน

bottom of page